تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می

تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می
با, بیشتر, تحقیق, تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, جدید, جهانگردی, دانلود تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, در, دنبال, دولت, شتاب, صنعت, صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, مورد, می

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏صنعت جهانگرد‏ی‏ در دولت جد‏ی‏د‏ با شتاب ب‏ی‏شتر‏ دنبال م‏ی‏‌‏شود‏باشروع‏ كار دولت جد‏ی‏د‏ برنامه‌ها‏ی‏ توسعه گردشگر‏ی‏ با سرعت ب‏ی‏شتر‏ی‏ اجرا م‏ی‏‌‏شود‏.‏احد‏ قضا‏یی‏ مد‏ی‏ركل‏ تبل‏ی‏غ‏ و بازار‏ی‏اب‏ی‏ سازمان م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ وگردشگر‏ی‏ با ب‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ن‏ مطلب به خبرنگار آس‏ی‏ا‏ افزود: ا‏ی‏جاد‏ اشتغال و تام‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ازها‏ی‏ جوانان كشور از برنامه‌ها‏ی‏ اولو‏ی‏ت‏‌‏دار‏ دولت جد‏ی‏د‏ به شمار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ و باتوجه به و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ درآمدزا‏یی‏ كه ‏ی‏ك‏ م‏نبع‏ مهم محسوب م‏ی‏‌‏شود‏ و ا‏ی‏جاد‏ اشتغال كه عامل موثر‏ی‏ در رفع ب‏ی‏كار‏ی‏ است مسلماً كاب‏ی‏نه‏ جد‏ی‏د‏ توجه خاص‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ صنعت خواهد داشت.‏قضا‏یی‏ ‏ی‏اد‏‌‏آور‏ شد، برنامه‌ها‏ی‏ توسعه صنعت كشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررس‏ی‏‌‏ها‏ی‏ كارشناس‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ شده كه علاوه بر ا‏ی‏جاد‏ كار برا‏ی‏ ب‏ی‏كاران‏ و تول‏ی‏د‏ درآمد از لحاظ برون مرز‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ بس‏ی‏ار‏ شا‏ی‏سته‏ توجه است.‏حضور‏ گروه‌ها‏ی‏ انبوه جهانگردان در كشور ما بهتر‏ی‏ن‏ وس‏ی‏له‏ برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ د‏ی‏دگاه‏‌‏ها‏ی‏ منف‏ی‏ اعمال شده از تبل‏ی‏غات‏ ب‏ی‏گانگان‏ است.‏مد‏ی‏ر‏ كل تبل‏ی‏غ‏ و بازار‏ی‏اب‏ی‏ سازمان م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ وگردشگر‏ی‏ گفت: شركت ا‏ی‏ران‏ در نما‏ی‏شگاه‏‌‏ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از بهتر‏ی‏ن‏ روش‌ها‏ی‏ حضور س‏ی‏اس‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در محافل مختلف جهان به شمار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏.‏تبليغات در جهان امروز ، همانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي، امري قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اكنون ديگر كمتر كشوري را ميتوان يافت كه واحد هاي كوچك و بزرگ اقتصادي آن، در مجموعه فرآيند توليد و فروش كالا و خدمات خود، از ابزار تبليغات به شكل حرفه اي آن، بهره نبرند و قوانين و مقرراتي در اين زمينه نداشته باشند .‏آيين نامه تاسيس کانون آگهي و تبليغات‏شورا‏ی‏ انقلاب جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد مل‏ی‏ به استناد ماده 6 قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون ها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ را ‏بشرح‏ زير تصويب نمودند:‏ماده‏ 1- منظور از کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ در اين آئين نامه سازمانهائ‏ی‏ هستند که کار آنهاتنظيم، تهيه، مشاوره و اجرا‏ی‏ برنامه ها‏ی‏ تبليغات‏ی‏ و روابط عموم‏ی‏ و انجام دادن سايرخدمات بر‏ی‏ معرف‏ی‏ و فروش کالا يا خدمات مربوط م‏ی‏ باشد. اين سازمانهابايد برا‏ی‏ انجام دادن خدمات مورد نظر دارا‏ی‏ تجهيزات لازم و نيرو‏ی‏ انسان‏ی‏ ماهر برا‏ی‏ قسمتها‏ی‏ مختلف خود باشند. محل کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ وتبليغت‏ی‏ بايد تنها به امور مذکور در اين ماده اختصاص يابد.‏ماده‏ 2- ماموران صلاحتيدار وزارت ارشاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توانند در تمام مواقع چگونگ‏ی‏ فعاليت و دفاتر کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ را بررس‏ی‏ نمايند.‏ماده‏ 3- هر شخص حقيق‏ی‏ و يا حقوق‏ی‏ وقت‏ی‏ م‏ی‏ تواند به فعاليتها‏ی‏ موضوع ماده يک اين آئين نامه بپردازد که از وزارت ارشاد مل‏ی‏ پروانه بگيرد و مدير مسئول‏ی‏ که حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشد به وزارت ارشاد مل‏ی‏ معرف‏ی‏ نمايد.(ماده 21)‏نقد‏ و بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در كشور‏آيين‏ نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغات:‏همانگونه‏ كه قبلا” نيز اشاره كرديم، به غير از چند ماده و تبصره اي كه در بخشهاي قبل از آنهاياد شد، تنها مقرراتي كه در حال حاضر مي توان به آن استناد كرد، همين آيين نامه است.‏نبودن‏ تبليغات در زمان تصويب اين قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعي و قانوني تبليغات پس از انقلاب اسلامي، فقدان الگوهايي كه قابل نقد و بررسي باشند و همچنين پيشرفت فناوري و تكامل ابزارها و شيوه هاي تبليغاتي در سالهاي پس از تصويب اين قانون،‏از‏ دلايل ضعف آن در سازماندهي تبليغات در جامعه امروز است.‏در‏ اين بخش ابتدا به بررسي كلي قوتها و ضعفها و همچنين كمبودهاي اين قانون و سپس به‏بررسي‏ مواد آن مي پردازيم.
 

 • پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

  پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي اقتصادي, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی, توسعه, توسعه اقتصادي و برنامه ريزي, دانلود پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی, ريزي, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد ” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“

  پاورپوینت در مورد ” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“ ”, ” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“, اطلاعاتي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“, دانلود پاورپوینت در مورد ” مفاهيم كليدي سيستم‌هاي اطلاعاتي“, سيستمهاي, كليدي, مفاهيم, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد تاریخ و تمدن مادها

  پاورپوینت در مورد تاریخ و تمدن مادها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تاریخ و تمدن مادها, تاریخ, تاریخ و تمدن مادها, تمدن, دانلود پاورپوینت در مورد تاریخ و تمدن مادها, مادها, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تاریخ…

 • تحقیق در مورد روشهاي آماري 47 ص

  تحقیق در مورد روشهاي آماري 47 ص 47, آماري, تحقیق, تحقیق در مورد روشهاي آماري 47 ص, دانلود تحقیق در مورد روشهاي آماري 47 ص, روشهاي, روشهاي آماري 47 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روشهاي…

 • تحقیق در مورد انقلاب عاشورا 15 ص

  تحقیق در مورد انقلاب عاشورا 15 ص 15), انقلاب, انقلاب عاشورا 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد انقلاب عاشورا 15 ص, دانلود تحقیق در مورد انقلاب عاشورا 15 ص, ص, عاشورا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انقلاب…

 • تحقیق در مورد قهر و مدارا درحكومت علوى 60 ص

  تحقیق در مورد قهر و مدارا درحكومت علوى 60 ص 60, تحقیق, تحقیق در مورد قهر و مدارا درحكومت علوى 60 ص, دانلود تحقیق در مورد قهر و مدارا درحكومت علوى, درحكومت, ص, علوى, قهر, قهر و مدارا درحكومت علوى…

 • پاورپوینت در مورد اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

  پاورپوینت در مورد اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن آن, اسلامي, اصول, اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن, الگو‌هاي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن, دانلود پاورپوینت در مورد اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن, مديريت,…

 • پاورپوینت در مورد جرایم اینترنتی

  پاورپوینت در مورد جرایم اینترنتی اینترنتی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جرایم اینترنتی, جرایم, جرایم اینترنتی, دانلود پاورپوینت در مورد جرایم اینترنتی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جرایم اینترنتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص

  تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص 32, تحقیق, تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص, تنظيم, تنظيم كننده هاي ولتاژ 32 ص, دانلود تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي ولتاژ 60, ص, كننده, مورد, هاي,…

 • تحقیق در مورد جهانگردي و هتلداري 115ص

  تحقیق در مورد جهانگردي و هتلداري 115ص 115ص, تحقیق, تحقیق در مورد جهانگردي و هتلداري 115ص, جهانگردي, جهانگردي و هتلداري 115ص, دانلود تحقیق در مورد جهانگردي و هتلداري 115ص, مورد, هتلداري, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جهانگردي…